Raportoj

RAPORTO PRI LA NACIA KONGRESO DE U.M.E. EN VATOMANDRY

DE LA 12a ĜIS LA 16a DE AŬGUSTO 2008

 

Lunde la 11an :Ni aĉetis la necesajn legomojn, 4 larĝajn matojn por la dormejo, 20 sitelojn por la duŝejo, en la bazarego Anosibe antaŭ ol iri al la rendevuo ĉe la stacidomo Antohomadinika, kie nin atendis dudekoj da esperantistoj. Je la 3a pm enaŭtiĝis la unua grupo konsistinta el 14 geesperantistoj kaj ili foriris al Vatomandry kun niaj pezaj pakaĵoj. Nur je la 6a pm la dua grupo de aliaj 9 geesperantistoj forlasis la stacidomon por postsekvi siajn kamaradojn. Pluvis en Vatomandry kiam ni trafis tiun urbon. La kongresejo kaj la amasloĝejo troviĝas en la katolika lernejo Ecole de la Sagesse en Vatomandry. Ni tuj uzis la matojn kun maldikaj matracoj por dormi.

 

Marde la 12an :Ni vekiĝis je la 6a am kaj daŭre pluvis. Laŭvice ni duŝis nin senprobleme dank’al la kunportitaj akvositeloj. Poste, ni kune matenmanĝis je la 7a am kaj preparis la malferman ceremonion, kiu okazos en la Salle d’œuvres de la loka katolika komunumo. Atendante la alvenon de la invititoj, ni trejne ripetis la Eo-himnon. Je la 10a am komenciĝis la ceremonio per sinsekvo de prelegoj. Poste U.M.E. petis ĉiujn partopreni la modestan koktelon, okazis samtempe ekspozicio pri Eo-libroj, lumdiskoj, T-vestoj kaj aliaj esperantaĵoj. La invititoj petis multe da informoj pri la lingvo kaj ĝia efektiva utiligo tra la tuta mondo. Je la 1a pm , ni kune tagmanĝis.

En la posttagmezo, la 7 gekandidatoj por la IE de ILEI/UEA profitis el la trejnkurso proviziumita de Carlo Bourlot el Italio. Lala kaj Henriel respektive gvidis malsamnivelan lingvokurson por la ceteraj kongresanoj. Poste, tiuj lastaj promenadis en la marbordo. Post la komuna vespermanĝo okazis la kunveno de MEJA kaj la elektado de la nova estraro :

  • Prezidantino :Ralalasoa Hasina
  • Sekretario :Ravoninjatovo Mbelo Hery
  • Kasisto : Randrianarison Julien (Julien gasy)

 Tuj poste ni okazigis la interkonan vesperon kun la distra vespero dum kiuj la gejunuloj bele kantis helpe de gitaroj kaj elektronika sintezilo.

 

 Merkrede la 13 : la 7 gekandidatoj sekvis la trejnkurson sinprepare al la IE de UEA/ILEI dum la ceterajn kongresanojn prizorgis Lala kaj Henriel doninte al ili lingvokurson. Tuj poste, ni okazigis la kunvenon de U.M.E., kie ĉiuj kluboj raportis pri sia respektiva agado, problemo kaj deziroj. Substrekindas la fakto ke kruele mankas al ĉiuj kluboj vortaro esperanta, kio instigas nin peti Henriel plirapidigi la kompiladon de la vortaro Eo-malagasy. Post tio, Henriel, Lala kaj Ndimby reprezentis la estraron kaj ili faris la mandatraporton pri la UMEa agado. Menciindas la fakto ke dum tiu mandato finiĝinta, UME sukcesis aliĝi kiel Landa Asocio al UEA. Pri la instruado, okazis ekzameno preparita de UME, reeldoniĝis lernolibro en la malagasa, pliiĝis novteknologiaj lerniloj disdonitaj al kelkaj kluboj, UME vizitis Eo-klubon…Pri la financaj aferoj de UME, dum tiu mandato daŭre pozitiva estas la konto de la asocio kaj oni enbakigis sian monon, daŭre restas la problemo pri nesufiĉo de kotizpagintoj. Pri la utiligo de la lingvo, menciinda estas la interesa agado far MEJA, kiu eldonis lumdiskon pri Eo-kantoj kaj ĵus faris fulmofilmon prezentontan en televidstacioj. Sed estis ankaŭ privataj inicoj kiel uzo de Eo en komerco kaj literaturo. Post la longa klarigo far la estraranoj, la ĉeestintoj petis kelkajn informojn, faris proponojn sed neniu vere kritikis la estraron. Por aprobi la raportojn de la estraro, ĉiuj forte aplaŭdis.

 

La posttagmezon, kunvenis la reprezentantoj de ĉiuj kluboj, delegito de UEA, individua membro kaj honora membro por formi la komitaton cele al renovigo de la UMEa estraro. Registriĝis 18 elektantoj. Post la balotado, jen estas la nova estraranoj :

  • ·         Prezidanto :Fidilalao F. Henriel
  • ·         Sekretariino : Ralalarisoa Justine
  • ·         Vicsekretario :Pastro Efadahy Bruno
  • ·         Kasisto :Ramanamandimbimaro Pierre

Konsilantoj el diversaj regionoj estis elektitaj

Post la elektado, ni diskutis pri la kongrestemo « Kiel kaj por kiuj celoj ni utiligos Eon ? ». Ĉefe la gejunuloj respondas ke ili uzos la lingvon en korespondado (tamen pli privilegiitaj estas tiuj havantaj retaliron !) kaj en kulturaj agadoj (varieteo, evangelia koruso…), sciakirado (legado de libroj…). Verdire, tre limigita estas ilia ebleco. Feliĉe ke aperas nova kampagado kiel asocioj katolika kaj evangeliista.

Tuj poste okazis promenado ĉe la marbordo dum kiu ni disdiviĝis en du grupojn por starigi resp. la sekcion de KELI kaj tiun de IKUE :

La sekcio de IKUE nomiĝas MUKE (Malagasa Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj) : Honora Prezidanto : Pastro Efadahy Bruno ; Prezidanto : Randrianarison Julien (Julien gasy) ; Sekretariino :Ranivoarimanana Antoinette ; Kasistino :Razanamahazo Claire

La sekcio de KELI estas AME (Asocio de Malagasaj Evangeliistoj) : Prezidantino : Pastorino Rasoharinaivo Mioranantenaina ; Sekretariino :Ralalarisoa Justine ; Kasisto :Ravoninjatovo Mbelo Hery.

Distra vespero okazis en la korto sub la plena luno.

 

Ĵaŭde la 14an : De la 8a am ĝis la 6a pm okazis la sesio de Internacia Ekzameno de ILEI/UEA sub la gvidado de tri Rajtigitaj Internaciaj Ekzamenantoj :Fidilalao F. Henriel (prezidanto kaj aministranto de la sesio) (Malagasio), Carlo Bourlot (Italio) kaj Ralalarisoa Justine (Malagasio). 7 gekandidatoj partoprenis la gramatikan antaŭteston el kiuj 3 sukcesis. Nur 2 gekandidatoj sukcesis la skriban kaj parolan parton ; temas pri Pastro Efadahy Bruno kaj Pastorino Rasoharinaivo Mioranantenaina. Dume, la aliaj kongresanoj okupiĝis pri la lernado de kelkaj religiaj kantoj cele al la preparado de la ekumena Diservo. Pastro Efadahy Bruno kaj Pastorino Mioranantenaina estris la Diservon en la preĝeja kapelo kaj la oni uzis kaj Eon kaj la malagasan. La prediko temis pri la ebla uzado de nia lingvo por fratigi la homojn.

Poste eĥis en la tuta kongresejo la bela voĉo de niaj gekantistoj por varmigi la etoson de la distra vespero.

 

Vendrede la 15an : Post la komuna matenmaĝo, ni ĉiuj pretiĝis por la tuttaga ekskurso al Avato, 10 km oriente de Vatomandry. La buso prenis nin en la kongresejo mem. Sabloza estis la loko, tamen ne mankis verdaĵoj kaj ombro. Surloke, la membroj de MEJA decidis kunveni por diskuti pri la statuto, jarkotizo kaj dummandata programo. Aliaj grupoj ludis pilkon dum la ceteraj promenis al la apuda vilaĝo por aĉeti tie freŝigan kokuson. Reveninte al la kongresejo, la gejunuloj preparis etan balon en la virdormejo. Ili restis tie ĝis la 3a am.

Sabate la 16an : Je la 6a am foriris unua grupo per privata aŭto pro urĝa familia afero en Antananarivo. Post la matenmanĝo, la dua grupo atendis la alvenon de la veturilo en la kongresejo je la 10a am. La tria grupo preferis atendi la vesperon por reveni al la ĉefurbo. Antaŭ la foriro, ni donacis al la loka Eo-klubo la akvositelojn kaj la matojn.

 

Konklude, kvardeko da esperantistoj partoprenis nian kongreson, substrekindas la varma kaj amika etoso tie. Lala havis la bonan ideon disdividi la kongresanojn en 6 grupojn, kio instigis ĉiujn partopreni en diversaj taskoj por pli bone interkonatiĝi. Ni esperu nur ke la rilatoj inter ni daŭros danke al la interŝanĝo de (ret)adresoj kaj telefonnumeroj.

 

Farita en Antananarivo, la 27an de aŭgusto 2008.

 

Raportis

Fidilalao Henriel

   Prezidanto de UME

Ralalarisoa Justine

   Sekretariino de UME